Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kudypy znajdują się 2 rezerwaty przyrody. Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Lasy o szczególnych walorach HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Kudypy zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Powierzchnie referencyjne

Zgodnie z zarządzeniem nr. 23 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.08.2008 r. na terenie Nadleśnictwa Kudypy wyznaczone zostały powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.