Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych

 

Zarządzenie nr 33

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy

z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy

(znak sprawy: SA.771.16.2021)

 

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) oraz § 6 zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania:

  1. Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kudypy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

  1. Regulamin korzystania z dróg leśnych niedopuszczonych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Kudypy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2

Regulaminy korzystania z dróg leśnych zostaną udostępnione na stronie internetowej Nadleśnictwa Kudypy w zakładce „Informacje”, w BIP w zakładce „Zarządzenia
i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Kudypy

Mariusz Orzechowski