Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowsko Referenta ds. obsługi sekretariatu

 
Informujemy o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds, obsługiwania sekretariatu.
Wybrana osoba została poinformowana odrębnym pismem, pozostali kandydaci mogą odebrać złożone dokumenty w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 30.07.2021

Nadleśnictwo Kudypy, ogłasza nabór na stanowisko
Referenta ds. obsługi sekretariatu

W naborze mogą brać udział pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020r.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Umowa o pracę na czas określony – maksymalnie na rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • Wynagrodzenie według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.;
 • Miejsce wykonywanie pracy: Biuro Nadleśnictwa Kudypy, Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd.

 

Obowiązki:

 • Zapewnianie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Nadleśnictwa;
 • Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • Odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji;
 • Prowadzenie kalendarza spotkań;
 • Monitorowanie stanu zaopatrzenia Sekretariatu w artykuły spożywcze oraz biurowe;
 • Przygotowywanie pism, analiz, raportów i korespondencji;
 • Dbanie o prawidłowy przepływ informacji w firmie.

 

Wymagania podstawowe (niezbędne): 

 • Wykształcenie:

            - średnie i 3 lata pracy,

            - wyższe i 1 rok pracy/staż.

 • znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji,
 • niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

 

Wymagania preferowane (fakultatywne):

 • Doświadczenie w zakresie pracy biurowej / w sekretariacie;
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność;
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi;
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • dokładność i dbałość o szczegóły;
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków;
 • łatwość w budowaniu i podtrzymywaniu przyjacielskich relacji ze współpracownikami oraz klientami;
 • uczciwość i rzetelność;
 • dyskrecja i lojalność.

 

 Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z załącznikami do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną na adres Nadleśnictwo Kudypy, Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ref. ds. obsługi sekretariatu” w okresie od 13.05.2021 r. do 26.05.2021 do godz. 15:00.

 

 Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Kudypy po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu nadleśnictwa), wskazanym w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane, ani zwracane do nadawcy. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

Wszystkie dokumenty  należy opatrzeć własnoręcznym podpisem. Dokumenty składane
w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej stronie dokumentu. Brak klauzuli: „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisu kandydata dyskwalifikuje dokument. Zapis ten stosuje się zarówno do dokumentów składanych w formie papierowej jak i wersji elektronicznej.

 

Nadleśnictwo Kudypy skontaktuje się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę wstępną do siedziby Nadleśnictwa. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 527 89 45 / kom. 510 992 630 w dni robocze w godzinach
od 7:00 do 15:00 u Spec. ds. pracowniczych.

                 

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni do zatrudnienia będą mogły być odebrane osobiście w siedzibie Nadleśnictwa w terminie 2 tyg. od zakończenia postępowania rekrutacyjnego (termin zostanie podany na stronie internetowej Nadleśnictwa Kudypy bądź w indywidualnej informacji) – po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Załącznik nr 1)
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 3)

 

Prosimy również o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko ref. ds. obsługi sekretariatu
w Nadleśnictwie Kudypy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Szczegóółowe informacje i dokumenty do pobrania tutaj ( BIP Nadleśnictwa Kudypy)

Materiały do pobrania