Lista aktualności Lista aktualności

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kudypy, Kudypy 4,
  11-036 Gietrzwałd.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się przesyłając zapytanie na adres poczty email – kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy
  i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie realizacji niniejszej Umowy, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kudypy

Mariusz Orzechowski