Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej.

Na ternie Nadleśnictwa Kudypy gospodarkę łowiecką prowadzi 6 Kół Łowieckich oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Bobry" ( jednostka nadleśnictwa)

Kudypskie lasy są zasobne w zwierzynę, z inwentaryzacji przeprowadzanych przez koła łowieckie szacunkowa liczebność zwierzyny kształtuje się na poziomie:

  • łosie ~ 40 szt.
  • jelenie ~ 550 szt.
  • sarny - ponad 2000 szt.
  • dziki - ponad 1000 szt.
  • zające ~ 1000 szt.