Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Kudypy jest jednym z najstarszych nadleśnictw na terenie Warmii i Mazur. Jako jedno z nielicznych nadleśnictw posiada bogatą dokumentację archiwalną sięgająca pierwszych lat XIX wieku.

Przed rozbiorami (do 1772 r.) jako leśnictwo było podległe Kapitule Warmińskiej, po rozbiorach początkowo jako leśnictwo a na początku XIX wieku już jako nadleśnictwo pod nazwą "Koenigliche Oberforsterei Kudippen". 
W Archiwum Państwowym w Olsztynie zbiory archiwalne Nadleśnictwa Kudypy zawierają pełną dokumentację działalności gospodarczej począwszy od 1814r. Liczą one aż 750 teczek. Pisane są w języku niemieckim. Te najwcześniejsze pismem gotyckim. Studiując dokumenty archiwalne można poznać opisy taksacyjne drzewostanów, rejestry powierzchniowe, zarządzenia i instrukcje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki leśnej, informacje o łowiectwie, inwentaryzacje zwierzyny, sprawy personalne, dokumentacje finansową.
 
    
 
Pierwszym znanym z nazwiska nadleśniczym był Neuman (w okresie 1821-1855), ostatnim niemieckim nadleśniczym był Otto Krieger (w latach 1930-1945). Nadleśniczym, stawiano bardzo wysokie wymagania (zachowała się instrukcja wymagań wobec nadleśniczego). Natomiast leśniczymi byli bardzo często polacy (Anczykowski, Sikora, Sojkowski, Hermański, Naninski i inni).
Po wojnie w lipcu 1945 roku w funkcje Nadleśniczego objął Otokar Rudke. To Nadleśniczy Rudke wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w 1947 roku utworzył pierwszy w powojennej historii Warmii rezerwat. Rezerwat faunistyczny "Bobry" miał na celu ochronę bobra na rzece Pasłęce, gatunku w ówczesnym czasie zagrożonego w Polsce wyginięciem.
W 1956 roku Nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy został Witold Rutkowski, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obowiązki Nadleśniczego pełnił do dnia swojej śmierci w roku 1982.
W roku 1982 na stanowisko Nadleśniczego powołany został Leonard Kostka, absolwent Wydziału Leśnego ART w Poznaniu. Stanowisko Nadleśniczego obejmował do roku 1995. W tym okresie największe zmiany wniosła obowiązująca do dziś ustawa o lasach z 1991 roku, prywatyzacja prac leśnych oraz przekształcenia własnościowe w latach 1990-1995.
Od roku 1995 funkcję Nadleśniczego pełnił Jan Skabara. W latach 1985-1992 był Dyrektorem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie. Swoje obowiązki pełnił do 2006 roku, do czasu emerytury. Kolejnym długoletnim Nadleśniczym był Alfred SZlaski, gdy odszedł na emeryturę zastapiła go Małgorzata Błyskun. Obecnie Nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy Mariusz Orzechowski.
 
Nadleśnictwo było stosunkowo niewielkie obszarowo (od 4 000ha w 1814 r. do blisko 6 000ha w 1945 r.). Po wyzwoleniu w 1945 r. Nadleśnictwo Kudypy zostało powiększone o powierzchnie lasów prywatnych drobnych i średnich właścicieli. Okres powojenny, szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, był okresem intensywnego zalesiania nieużytków i gruntów porolnych. W tym okresie powierzchnia lasów wzrosła o ponad 30%. Proces ten trwa i obecnie powierzchnia lasów na wskutek zalesiania gruntów porolnych wzrasta rocznie o ok. 100ha.