Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Kudypy jest jednym z najstarszych nadleśnictw na terenie Warmii i Mazur. Jako jedno z nielicznych nadleśnictw posiada bogatą dokumentację archiwalną sięgająca pierwszych lat XIX wieku.

Przed rozbiorami (do 1772 r.) jako leśnictwo było podległe Kapitule Warmińskiej, po rozbiorach początkowo jako leśnictwo a na początku XIX wieku już jako nadleśnictwo pod nazwą "Koenigliche Oberforsterei Kudippen". 
W Archiwum Państwowym w Olsztynie zbiory archiwalne Nadleśnictwa Kudypy zawierają pełną dokumentację działalności gospodarczej począwszy od 1814r. Liczą one aż 750 teczek. Pisane są w języku niemieckim. Te najwcześniejsze pismem gotyckim. Studiując dokumenty archiwalne można poznać opisy taksacyjne drzewostanów, rejestry powierzchniowe, zarządzenia i instrukcje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki leśnej, informacje o łowiectwie, inwentaryzacje zwierzyny, sprawy personalne, dokumentacje finansową.
 
    
 
Pierwszym znanym z nazwiska nadleśniczym był Neuman (w okresie 1821-1855), ostatnim niemieckim nadleśniczym był Otto Krieger (w latach 1930-1945). Nadleśniczym, stawiano bardzo wysokie wymagania (zachowała się instrukcja wymagań wobec nadleśniczego). Natomiast leśniczymi byli bardzo często polacy (Anczykowski, Sikora, Sojkowski, Hermański, Naninski i inni).
Po wojnie w lipcu 1945 roku w funkcje Nadleśniczego objął Otokar Rudke. To Nadleśniczy Rudke wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w 1947 roku utworzył pierwszy w powojennej historii Warmii rezerwat. Rezerwat faunistyczny "Bobry" miał na celu ochronę bobra na rzece Pasłęce, gatunku w ówczesnym czasie zagrożonego w Polsce wyginięciem.
W 1956 roku Nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy został Witold Rutkowski, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obowiązki Nadleśniczego pełnił do dnia swojej śmierci w roku 1982.
W roku 1982 na stanowisko Nadleśniczego powołany został Leonard Kostka, absolwent Wydziału Leśnego ART w Poznaniu. Stanowisko Nadleśniczego obejmował do roku 1995. W tym okresie największe zmiany wniosła obowiązująca do dziś ustawa o lasach z 1991 roku, prywatyzacja prac leśnych oraz przekształcenia własnościowe w latach 1990-1995.
Od roku 1995 funkcję Nadleśniczego pełnił Jan Skabara. W latach 1985-1992 był Dyrektorem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie. Swoje obowiązki pełnił do 2006 roku, do czasu emerytury. Kolejnym długoletnim Nadleśniczym był Alfred SZlaski, gdy odszedł na emeryturę zastapiła go Małgorzata Błyskun. W maju 2020 roku stanowisko Nadleśniczego objął  Mariusz Orzechowski. Obecnie ( od 12 czerwca 2024 r. ) lasami Nadleśnictwa Kudypy zarządza Tomasz Pampuch.
 
Nadleśnictwo było stosunkowo niewielkie obszarowo (od 4 000ha w 1814 r. do blisko 6 000ha w 1945 r.). Po wyzwoleniu w 1945 r. Nadleśnictwo Kudypy zostało powiększone o powierzchnie lasów prywatnych drobnych i średnich właścicieli. Okres powojenny, szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, był okresem intensywnego zalesiania nieużytków i gruntów porolnych. W tym okresie powierzchnia lasów wzrosła o ponad 30%. Proces ten trwa i obecnie powierzchnia lasów na wskutek zalesiania gruntów porolnych wzrasta rocznie o ok. 100ha.